De Kleine Hoeve is een biologisch gemengd landbouwbedrijf en dus een combinatie van tuin- en akkerbouw en veeteelt. We pachten zo’n 30 ha grond, waarvan wij 1/3 deel voor tuin- en akkerbouw gebruiken. De rest van het land is weiland waar het vee graast en waar we ‘s zomers hooien.

Op 1,5 ha bij de boerderij ligt de ‘moestuin’ en hier telen wij allerlei groenten, aardappelen en fruit. De moestuin is de plaats waar de meeste mensen van de boerderij handmatig werken. Op de akkers werken we met eigen machines of komt de loonwerker ons helpen.

Wat we met het bedrijf beogen is het volgende:

  • Het beheren en in stand houden van het agrarisch gedeelte van het landgoed met behulp van een biologisch landbouwbedrijf.
  • Het werk op de boerderij zodanig organiseren, zodat mensen met een beperking mee kunnen werken.
  • Het werk op de boerderij moet profijt hebben voor de omringende wijk. Dat profijt vertaald zich o.a. in gezonde biologische producten, behoud van een uniek agrarisch gebied midden in een woonwijk, educatie o.a. voor basisscholen, een zinvolle werkplek voor mensen met een beperking, werkgelegenheid voor begeleiders, enz.

Tenslotte nog dit: De Kleine Hoeve is een particulier initiatief en wij ontvangen voor de exploitatie geen subsidies. Onze exploitatie is gebaseerd op inkomsten uit landbouw en zorg (m.n. op basis van de zgn. Persoons GebondenBudgetten). Voor grote éénmalige uitgaven en investeringen doen we een beroep op fondsen e.d. We hebben daarvoor een aparte stichting, die dat voor ons doet: steunstichting BART.